Skip to content Skip to footer

รู้จักเรา

หอพักในกำกับสวนดอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เป็นที่พักอาศัย และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน โดยมุ่งจัดที่พักอาศัยให้มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย (Living, Learning and Caring Center)

นายยุทธกาญจน์ ทองเจิม
ผู้จัดการหอพัก

  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์) ด้วยการระดมทุนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทดแทนหอพักเดิม ซึ่งเสื่อมสภาพโดยรื้อถอนอาคารเดิม และก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทน โดยมุ่งเน้นให้บริการ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นลำดับแรกก่อน

     ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ถูกตั้งชื่อว่า “หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และเริ่มเปิดบริการให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นที่พักอาศัย และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน

ติดต่อสำนักงานฯ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.- 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ หรือ นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

อาคาร
80
ห้องพัก
808080
ผู้พักอาศัย
80808080
เจ้าหน้าที่
80
หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการ

ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งด้านพื้นที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงร้านค้าและร้านอาหาร นักศึกษาสามารถพักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย ด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่มีอยู่ตลอดเวลา

สำนักงานหอพัก ให้บริการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.- 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หอพักนักศึกษา

ภายใต้การดูแล ของหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ของหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

ร้านค้าและร้านอาหาร

ร้านค้าและร้านอาหาร ที่เปิดให้บริการ ในบริเวรณหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / รับสมัคร

ข่าวสาร